Top 99 no extension

14. ka.no
44. etb.no
54. hlb.no
65. sug.no
89. fpu.no